ALGEMENE VOORWAARDEN SKsports


Algemene gegevens en contact
SKsports is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76934942. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld. Hiervoor kan een e-mail worden gestuurd naar info@sksports.nl. Binnen kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-30930299.

Openingstijden & tarieven
SKsports is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Op officiële feestdagen behoudt SKsports zich het recht om diensten te annuleren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.Jaarlijks vindt er op alle diensten van SKsports een prijsverhoging plaats volgens de indexering van het C.B.S.. SKsports zal één maand voor de wijzigingsdatum de prijsverhoging kenbaar maken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6 % of meer, heb je het recht het lidmaatmaatschap binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de verhoging.

Betaling
De overeenkomst gaan in op moment van aanmelding en heeft een minimale duur van zes maanden. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. De betaling dient direct volledig of maandelijks te worden voldaan. Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, volgt een ingebrekestelling per e-mail of brief met het verzoek binnen vijf
dagen te betalen. Wanneer na ingebrekestelling niet binnen de gestelde termijn aan de betalingsverplichting wordt voldaan wordt de openstaande vordering verhoogd met administratiekosten. Bij uitblijven van betaling is SKsports gerechtigd de totale vordering over te dragen aan een incassobureau. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen geheel ten laste van de debiteur. Wanneer SKsports aanwijzingen heeft dat de betalingsverplichting niet wordt of niet kan worden voldaan kan SKsports de
overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct te (laten) incasseren.

Herroepen
Op de overeenkomst is een bedenktijd van zeven dagen van toepassing. Binnen deze zeven dagen kan de overeenkomsten kosteloos worden herroepen. Om de overeenkomst te herroepen dienst een e-mail te worden gestuurd naar info@sksport.nl. De mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen vervalt op het moment dat de eerste training- of begeleidingsactiviteiten aanvangen.

Opzeggen
Iedere overeenkomst voor diensten van SKsports wordt aangegaan voor een periode van minimaal zes maanden tenzij anders afgesproken. Na een duur van vier maanden bedraagt het opzegtermijn één volledige maand. De overeenkomst kan worden beëindigd door een e-mail te sturen naar info@sksports.nl. Bij verhuizing naar een plaats die hemelsbreed 10 km verder van de trainingslocatie is gelegen bestaat het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen vanaf het moment van verhuizing. Bij het bericht tot beëindiging dienst een bewijs van inschrijving van de nieuwe gemeente te worden meegezonden. Wanneer als gevolg van een langdurige blessure of ziekte gedurende de rest van de overeenkomst geen gebruik gemaakt kan worden van de diensten, is het mogelijk om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Bij het bericht tot beëindiging dienst een doktersverklaring te worden meegezonden.

Annuleringen
Een afspraak dient minimaal 12 uur voor aanvang van de training telefonisch, indien mogelijk, te worden verplaatst. Bij geen
mogelijkheid tot verplaatsing of een te late afzegging wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Risico en aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten en gebruik van middelen/faciliteiten van SKsports en aan SKsports verbonden derden is geheel op eigen risico. SKsports en aan SKsports verbonden derden zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij SKsports hierbij opzet of grove schuld te verwijten is.


Huisregels
Bij het uitvoeren van de overeenkomst wordt mogelijk gebruik gemaakt van een locatie, faciliteiten of middelen van derden. De van toepassing zijnde huisregels van deze derden diensten te worden nageleefd. De huisregels van de locatie kunnen worden opgevraagd bij de balie, receptie of eigenaar van de locatie/middelen.

Rechtskeuze en toepasselijkheid
Op alle overeenkomsten met SKsports is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst aangegaan met SKsports. SKsports is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang te ontzeggen tot locaties of faciliteiten of de dienstverlening op te schorten, voor een door SKsports te bepalen duur, zonder dat er enig recht op restitutie van al reeds betaalde contributie ontstaat. SKsports is gerechtigd de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De wijziging wordt van kracht na publicatie op de website van SKsports: www.sksports.nl.