Privacy verklaring SKsports


SKsports is nauwkeurig met de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Wij doen er zoveel als mogelijk aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKsports houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als SKsports zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.     

Verwerking van persoonsgegevens van SKsports worden door SKsports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

Administratieve doeleinde; 

Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

De lidmaatschapsovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKsports de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, Bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door SKsports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor de duur van bestaan SKsports.  

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten;

Persoonsgegevens van cliënten worden door SKsports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

Administratieve doeleinde; 

Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

De behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKsports de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, gegevens over uw gezondheid. Uw persoonsgegevens worden door SKsports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en bestaan van SKsports    

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten;

Persoonsgegevens van cliënten worden door SKsports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

Administratieve doeleinden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKSports de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door SKsports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

Bestaan van SKsports.     

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees;

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door SKsports verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):  

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKsports de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden door SKsports opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

Gedurende de periode dat men aangemeld is.  

   

Verstrekking aan derden;

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het verzorgen van de ledenadministratie; Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.